ฟรี
 • สัปดาวิทยาสาสตร์
  22-26 สิงหาคม 2565

 • โรงเรียนทรัพย์อุมวิทยา
  ยินดีต้อนรับ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

 • NO GIFT POLICY
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายประยูร ลาพะแนน
2 จ.ส.ต.วิทยา จันทร์เขียว
3 พระครูสมุห์สาคร กตปุญโญ
4 นายศิริพงษ์ ทานะโท
5 นายวิวัฒน์ เบ็ญจะปักษ์
6 นายบัณฑิต วรรณราม ผู้อำนวยการ
7 นายสุริโย แก้วเกิดมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
8 จ่าสิบตรีบรรลุชัย ศรีภิรมย์
9 นายสุนทร วาทะสิทธิ์
10 นายสงัด หาริกัน
11 นายพัฒนศักดิ์ สิงห์นลินธร
12 นายภวภัทร ดีแนบเนียน
13 นายประเวทย์ ตู้จันโต
14 นายไพรวรรณ นวนลม
15 นางสาวนาราภรณ์ คำน้อม ครู ค.ศ.1
16 นางสาวสุพรรษา คุณวิชา
17 นางสาววาสนา บริบูรณ์
18 นางฐิตินันท์ พลบูรณ์ ครู คศ 3
19 นางพิสมัย ภูมิยิ่ง
20 นางเอมอร กองขันธ์
21 นางสาวลักขณา ประเสริฐสัง
22 นางปิยะมิตร ไวยะ
23 นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์
24 นางสุพัตรา วงศ์เชียงเพ็ง
25 นางสาวธัญพิชชา นาเสงี่ยม
26 นางสาวสุธากร จันทะยาง
27 นางสาวธิติยา หากันได้