ฟรี
 • สัปดาวิทยาสาสตร์
  22-26 สิงหาคม 2565

 • โรงเรียนทรัพย์อุมวิทยา
  ยินดีต้อนรับ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

 • NO GIFT POLICY
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

อัลบัมทั้งหมด

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ตักบาตรทำบุญโรงเรียน วันที่ 10 สิงหาคม 2565

บายศรีสู่ขวัญ บุคลากรใหม่

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คัดเลือกนักกีฬาระดับตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา ประเภท เปตอง

พาน้องกลับมาเรียน

ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู วันที่9 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2565

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันอาสาฬหบูชา

ิbig cleaning day

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดบนพื้นฐานของความหลากหลาย เป็นหนึ่งได้ด้วยการสื่อสาร

รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ของบุคลากร

นำนักเรียนเข้ารับวัคซีน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ประชุม VDO conference

กิจกรรมสอน online

กิจกรรม PLC

ประชุม ITA ปีการศึกษา 2564

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 online

แจกเงินช่วยเหลือเยียวยา 2000

อบรมลูกเสือจิตอาสากับการป้องกันยาเสพติด

อบรมทักษะชีวิต online

เตรียมสถานที่เป็นศูนย์พักคอย

กิจกรรมรับนักเรียนในตอนเช้า

ต้อนรับบุคลากรใหม่

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2564

ปัจฉิมนิเทศ และ อำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2564

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันมาฆบูชา

โครงการออกแนะแนวทางเพื่อการศึกษา2564

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ครั้งที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมขยะแลกออก

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์63

กิจกรรมวันไหว้ครู

ปฐมนิเทศ 63

กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมวันแม่

ปัจฉิมนิเทศ62