ฟรี
 • สัปดาวิทยาสาสตร์
  22-26 สิงหาคม 2565

 • โรงเรียนทรัพย์อุมวิทยา
  ยินดีต้อนรับ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

 • NO GIFT POLICY
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
ภายในปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานส่งเสริมผู้เรียนด้านภาษาเทคโนโลยีสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์กีฬาและทักษะทางวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพจริยธรรมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
โรงเรียน ได้กำหนดกรอบภารกิจและบทบาทหน้าที่ไว้ ดังนี้
๑.  พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
          ๒.  พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐาน
          ๓.  พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้น
          ๔.  พัฒนาด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
          ๕.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สู่มาตรฐานสากล
                                                                           

                                                                              เป้าประสงค์                                                                                                                                                 
๑.  ร้อยละของบุคลากรและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
          ๒.  ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐาน
          ๓.  ร้อยละของครู ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้และสืบค้น
          ๔.  ร้อยละของครู ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
          ๕.  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖.  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สู่มาตรฐานสากล