ฟรี
 • สัปดาวิทยาสาสตร์
  22-26 สิงหาคม 2565

 • โรงเรียนทรัพย์อุมวิทยา
  ยินดีต้อนรับ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เฉลิมพระเกียรติ
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

 • NO GIFT POLICY
  หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)

ประวัติโรงเรียน

  ประวัติโรงเรียน          โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านจันทน์ ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงโรงเรียน ๑๘ กิโลเมตร จากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เป็นระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตรโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา โดยนายวุฒิชัย บุญบุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยาได้มอบหมายให้ นายชำนาญ  แสนศรี อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภาตำบลบ้านจันทน์ ซึ่งมีนายสมคิด ชนชนะกุล กำนันตำบลบ้านจันทน์ เป็นประธานในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมได้และได้นำเรื่องเสนอตามขั้นตอนจนได้รับจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๓๗ ในระยะแรกยังไม่มีอาคารได้รับความอนุเคราะห์จาก นายไตรภพ คำเพชร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม  ทรัพย์สมบูรณ์โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ขนาด ๘ ´ ๔๐ เมตร
๕ ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๗,๘๒๔ บาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๙ ซึ่งรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๒๖,๘๕๒ บาท แล
ะใช้เป็นอาคารเรียน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนบ้านดุงวิทยา สาขาบ้านจันทน์ ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา โดยมี นายวุฒิชัย  บุญบุตตะ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารและมอบหมายให้ นายชำนาญ  แสนศรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๐  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายชำนาญ  แสนศรี อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล./๔๑ (หลังคาทรงไทย) จำนวน ๑๖ ห้องเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบรวม ๗ รายการ ปีการศึกษา  ๒๕๔๕  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาบสร้างโรงอาหารแบบ  ๓๐๐ ที่นั่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้าง อาคารหอประชุมแบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันผู้บริหารคือ นายบัณฑิต   วรรณราม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีจำนวนนักเรียน ๒๗๒ คน  ห้องเรียน ๙ ห้อง  ครู ๑๗ คน  พนักงานราชการ ๑ คน    ครูธุรการ ๑ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน  นักการภารโรง ๒ คน